INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                                  

V súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“ ) a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ), upravuje sa informačná povinnosť spracovateľov osobných údajov fyzických osôb.

V zmysle §19 ods. 1 a 2 zákona, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie:

 

Prevádzkovateľ:        NOVATEC EU s.r.o.

                                   Sídlo:  Sadová 2719/3C, Senica  905 01

                                    tel.: 0948 729 699

                                    e-mail: info@novatecwheels.eu

 

Zodpovedná osoba:  Nie je vymenovaná

 

Účel spracúvania osobných údajov:

-uzavretie a plnenie zmluvy s klientom

-plnenie zákonom stanovených povinností

-ochrana majetku a bezpečnosti

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby  - §13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

                                    Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve

                                    Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonnzákon č. 22/2004 Z. z. o                                                            elektronickom obchode,

                                    Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

                                    Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

                                    Oprávnený záujem prevádzkovateľa (pri prevádzke kamerového systému)

 

Príjemcovia získaných osobných údajov:

                                    KALČÍK, spol. s r.o. Štefánikova 1318, 905 01 Senica –spracovanie miezd a účtovníctva

NextCom s.r.o., T.G.Masaryka 648/18, Zvolen 96001 – prevádzka e-shopu

STORMWARE s.r.o. Matúšova 48 811 04 Bratislava – poskytovanie a podpora softvéru

 

Doba uchovávania osobných údajov:

                                            Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva 10 po ukončení zmluvného vzťahu s klientom

 

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje za účelom vyhotovenia a plnenia  zmluvy so zákazníkmi a plnenia si zákonmi stanovených povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov toto nebude možné.

 

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

KALČÍK, spol. s r.o. Štefánikova 1318, 905 01 Senica –spracovanie miezd a účtovníctva

NextCom s.r.o., T.G.Masaryka 648/18, Zvolen 96001 – prevádzka e-shopu

STORMWARE s.r.o. Matúšova 48 811 04 Bratislava – poskytovanie a podpora softvéru

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

 • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 • Právo na opravu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné

 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

 jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • Právo na vymazanie osobných údajov

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Aby prevádzkovateľ preukázal súlad so Zákonom, je povinný spracovávať osobné údaje v súlade so zásadami uvedenými v § 6 až 13 Zákona a splniť si informačnú povinnosť.

•           Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;

•           Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

•           Zásada správnosti

Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované

•           Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa uchovávajú dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie

•           Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

•           Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

•           Zásada zákonnosti

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, teda na základe konkrétneho právneho základu a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

•           Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní uplatňovaním §19 ods. 1 a 2 Zákona tým, že ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,  prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

-identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 

-kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

-účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, 

-oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe (podľa  § 13 ods. 1 písm. f)), 

-identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

-doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia

-o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

-o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene a na základe pokynov prevádzkovateľa

 

Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní aj poskytnutím informácie dotknutým osobám o ich právach:

-právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

-právo na opravu osobných údajov,

-právo na vymazanie osobných údajov

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

-právo namietať spracúvanie osobných údajov,

-právo na prenosnosť osobných údajov,

-právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,

-právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ dodržiava mlčanlivosť podľa § 79 Zákona.

Prevádzkovateľ poveril a poučil osoby ktoré spracúvajú osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa.

 • Genuine Novatec products
 • Free delivery for end user orders over 120 €
 • Items in stock
  dispatched within 24 hours on a working day, when we receive payment in a bank account

 • Customer service
  and support